Slovníček

Absorpce - je pohlcování plynů nebo par kapalinou nebo tuhou látkou, přičemž nedochází k chemické reakci (nevzniká nová látka).
Aniont - iont (viz níže) se záporným nábojem, například zůstatek kyseliny.
Amfoterní prvky - prvky mající schopnost tvořit soli, v nichž mohou být součásti kationtu i aniontu.
Binární sloučeniny - sloučeniny, jejichž molekuly se skládají z atomů dvou prvků, například oxidy, sulfidy.
Elektrolyt - je látka, roztok které vede elektrický proud.
Elektronegativita - schopnost atomů přitahovat vazebné elektrony. Více ...
Heterocyklické sloučeniny - jsou organické látky, jejichž molekuly obsahují v uzavřeném řetězci kromě uhlíkových atomů též jeden nebo více jiných atomů, a to nejčastěji atomy dusíku, kyslíku a síry.
Hydroxidotvorný prvek - prvek, který tvoří hydroxid (kromě vodíku a kyslíku).
Chemická sloučenina - látka vzniklá sloučením dvou nebo více prvků.
Chemický prvek - je látka tvořená z atomů, které mají stejné protonové číslo.
Indikátor - je látka , která mění svou barvu v přítomností určitých iontů nebo jiných látek. Například, lakmus má červenou barvu v roztoku kyseliny a modrou v roztoku louhu.
Ionty - částice nesoucí elektrický náboj. Ztrátou jednoho nebo více elektronů vznikají kladně nabité kationty, přijetím elektronů vznikají záporně nabité anionty.
Izotopy - atomy stejného prvku (mají stejný počet protonů a elektronů), které se liší počtem neutronů. Vice ...
Katalyzátor - je látka, která ovlivňuje rychlost chemické reakce, ale sama po skončení reakce se nezmění.
Kationt - iont s kladným nábojem, například ionty kovů.
Kyselinotvorný prvek - prvek, který tvoři kyselinu (kromě vodíku a kyslíku).
Mol - je základní jednotkou látkového množství. 1 mol = 1 gram-molekula = molekulární hmotnost vyjádřená v g. Molekulární hmotnost se rovná součtu hmotnosti všech atomů (údaje bereme z periodické tabulky prvků)
Makromolekula - velká molekula látky (molekula o velké molarní hmotnosti). V makromolekulách je vázáno několik set až tisíc atomů.
Makromolekulární látka - látka obsahující makromolekuly (př. makromolekulárních látek jsou plasty).
Molekula - je částice tvořena dvěma nebo více atomy spojenými chemickou vazbou.
Nukleon - společný název protonů a neutronů.
Nukleonové číslo - celkový počet nukleonů, tj. protonů a neutronů, v atomovém jádře.
Oxidační číslo - zdánlivý náboj, který by měly jednotlivé atomy ve sloučenině, jestliže by vazebné elektrony patřily prvku s větší elektronegativitou. Vice ...
Oxidotvorný prvek - prvek, který tvoří oxidy.
Peroxid - sloučenina, u které mezi atomy kyslíků je vazba, například peroxid vodíku H-O-O-H.
Periodický zákon - chemické vlastnosti prvků se periodicky mění v závislosti na vzrůstajícím protonovém čísle.
Polární molekula - molekula, v které lze rozlišit dva póly - nabité kladně a záporně.
Prvek (chemický) - je čistá látka složená z atomů téhož atomového (protonového) čísla.
Radioaktivita - je vlastnost některých prvků vyzařovat z jádra svých atomů elementární částice.