Alkeny

DEFINICE

    Alkeny jsou uhlovodíky, které v otevřeném uhlíkatém řetězci mají mezi atomy uhlíku jednu dvojnou vazbu.

NÁZVOSLOVÍ

    Názvy alkenů mají zakončení -en. První tři: ethylen (ethen) , propylen (propen) a buten si musíte zapamatovat. Pro názvy nesledujících alkenů se kromě již zmíněného zakončení používají odpovídající počtu atomů uhlíku předpony: penten, hexen, hepten atd. Každý následující uhlovodík se liší od předchozího přírůstkem skupiny atomů -CH2-. Takové řady mají název homologické (z řeckého slova homologie, tj. shoda).
    Obecný vzorec alkenů lze vyjádřit CnH2n, (kde n je počet atomů uhlíku v molekule).

PŘÍKLADY

Název Strukturní vzorec Racionální vzorec Molekulový vzorec
ethylen (ethen) ethen CH2=CH2 C2H4
propylen (propen) propylen CH2=CH-CH3 C3H6
buten buten CH2=CH-CH2-CH3 C4H8

VLASTNOSTI

Název Vlastnosti Využití
ethylen (ethen) bezbarvé, hořlavé plyny výroba polyethylenu, ethanolu, vinylchloridu
propylen (propen) výroba plastu polypropylenu a mnohá dalších organických látek
buten


Alkadieny

  Alkadieny jsou uhlovodíky, které v otevřeném uhlíkatém řetězci mají mezi atomy uhlíku dvě dvojné vazby. Charaktiristická koncovka alkadienů je - dien.

PŘÍKLADY

    K alkadienům patří například:

Název Strukturní vzorec Racionální vzorec Molekulový vzorec Využití
butadien butadien CH2=CH-CH=CH2 C4H6 výroba syntetického kaučuku