Alkany

DEFINICE

    Alkany jsou uhlovodíky, které v otevřeném uhlíkatém řetězci mají mezi atomy uhlíku pouze jednoduché vazby.

NÁZVOSLOVÍ

    Názvy alkanů mají zakončení -an. První čtyři: methan, ethan, propan a butan musíte si zapamatovat. Pro názvy nesledujících alkanů se kromě již zmíněného zakončení používají odpovídající počtu atomů uhlíku předpony: pentan, hexan, heptan atd. Každý následující uhlovodík se liší od předchozího přírůstkem skupiny atomů -CH2-. Takové řady mají název homologické (z řeckého slova homologie, tj. shoda).
    Obecný vzorec alkanů lze vyjádřit CnH2n+2, (kde n je počet atomů uhlíku v molekule).

PŘÍKLADY

Název Strukturní vzorec Racionální vzorec Molekulový vzorec
methan methan CH4 CH4
ethan ethan CH3CH3; (CH3)2 C2H6
propan propan CH3CH2CH3 C3H8
butan butan CH3(CH2)2CH3 C4H10

VLASTNOSTI

Název Vlastnosti Využití
methan Bezbarvá, plynná, hořlavá látka, hlavní složka zemního plynu, bahenního plynu a bioplynu, se vzduchem může vytvářet výbušnou směs. Palivo v domácnostech i průmyslu, chemická surovina pro výrobu H, sází, acetylenu aj.
ethan Bezbarvá, plynná, hořlavá látka, těžší než vzduch, součást zemního plynu. Palivo v domácnostech i průmyslu, surovina pro získání (syntézu) organických látek.
propan a butan Bezbarvé, plynné, hořlavé látky s větší hustotou než vzduch, se vzduchem mohou vytvářet výbušnou směs. Kapalná směs stlačená v ocelových láhvích se používá jako palivo v domácnostech, kde není zaveden zemní plyn, do cestovních vařičů, jako palivo do motorů aut.