Halogenové deriváty

DEFINICE

    Jsou to deriváty uhlovodíků, ve kterých charakteristickou skupinou tvoří atomy halogenů (F, Cl, Br, I).

NÁZVOSLOVÍ

    Názvy halogenderivátů (halogenových derivátů) se přednostně tvoří pomocí předpon fluor-, chlor-, brom- nebo jod-, které určují název charakteristické skupiny a z uhlovodíkového zbytku . Tyto předpony můžeme případně doplnit o předpony číslovkové a numerické.

Pamatujte:
ukázkový model

Příklad 1:
Uveďte název dané sloučeniny

chlormethan 1. Určíme charakteristickou skupinu - chlor, takže první část názvu této sloučeniny bude předpona chlor-.
2. Určíme uhlovodíkový zbytek CH3- je od methanu, to znamená, že druhou část názvu bude tvořit slovo -methan.
3. Spojíme-li dva předchozí body, dostaneme celý název sloučeniny chlormethan.

Příklad 2:
Uveďte název dané sloučeniny

1,3 dibrombutan 1. Určíme charakteristickou skupinu - brom. Název této sloučeniny bude tvořit předpona brom-, ale ještě před ní bude číslovková předpona di-, protože bromy jsou dva.
2. Určíme uhlovodíkový zbytek - je od butanu, to znamená, že třetí část názvu bude tvořit slovo -butan.
3. Shrnutím předchozích dvou bodů dostaneme - dibrombutan. Na závěr ještě určíme přesnější polohu bromů - jsou na prvním a třetím uhlíku. Tuto skutečnost zapíšeme před už námi zjištěný název následujícím způsobem - 1, 3 dibrombutan.

PŘÍKLADY

Název Strukturní vzorec Racionální vzorec Molekulový vzorec
tetrachlormethan Tetrachlormethan CCl4 CCl4
tetrafluorethylen Tetrafluorethylen CF2=CF2 C2F4
vinylchlorid CH2=CHCl C2H3Cl

VYUŽITI

Název Využití
tetrachlormethan používané rozpouštědlo
tetrafluorethylen surovina pro výrobu plastů, výroba teflonu
vinylchlorid výroba polyvinylchloridu (PVC)