Zásadotvorné oxidy

DEFINICE

    Zásadotvorné oxidy jsou oxidy, jejichž sloučeniny s vodou jsou zásady. oxid sodný

PŘÍKLADY

Li2O- oxid litný
Na2O- oxid sodný
CaO - oxid vápenatý
MnO- oxid manganatý

Více

ROZDĚLENÍ

    Zásadotvorné oxidy můžeme rozdělit například takto:

ZÁSADOTVORNÉ OXIDY
  rozpustné ve vodě
  Li2O, BaO
  nerozpustné ve vodě
  MgO, FeO


NÁZVOSLOVÍ

    Názvosloví zásadotvorných oxidů záleží na oxidačním čísle (náboji) oxidotvorného prvku. Ze vzorce K2O vidíme, že molekula oxidu obsahuje dva atomy draslíku a jeden atom kyslíku. Oxidační číslo draslíku je +I. Kyslík má oxidační číslo -II. Název vytvoříme pomocí slova "oxid" a názvu oxidotvorného prvku (v tomto případě draslíku) + koncovky odpovídající oxidačnímu číslu oxidotvorného prvku: oxid + draslík + -ný = oxid draselný. Koncovky oxidotvorných prvků s různými oxidačními čísly jsou v níže uvedené tabulce.

Tabulka koncovek oxidů (všech)
Ox. č. Koncovka Příklad Vzorec
I - ný     oxid drasel K2+IO-II
II - natý oxid vápenatý Ca+IIO-II
III - itý     oxid železitý Fe2+IIIO3-II
IV - ičitý  oxid křemičitý Si+IVO2-II
V - ečný
- ičný 
oxid chlorečný
oxid dusičný
Cl2+VO5-II
N2 +VO5-II
VI - ový   oxid selenový Se+VIO3-II
VII - istý   oxid manganistý Mn2+VIIO7-II
VIII - ičelý oxid rutheničelý Ru+VIIIO4-II


GRAFICKÉ VZORCE

    Grafické vzorce znázorňují nejen složení molekuly, ale i způsob vazby mezi jednotlivými ionty. Pro napsání grafického vzorce zásadotvorného oxidu budeme se řídit následujícími postupy a pravidly:

1. Vypočítáme oxidační číslo každého prvku molekuly.

2. Ke každému iontu musí vést takové množství čár (vazeb), které odpovídá zjištěnému oxidačnímu číslu v b.1.

3. Mezi ionty se stejným znamínkem náboje nesmí být spojení (kromě některých sloučenin například peroxidů).

Příklad 1. Oxid rubidný - Rb2O
Grafický vzorec:
Rb\
    O
Rb/

Příklad 2. Oxid barnatý - BaO
Grafický vzorec:
Ba=O

CHEMICKÉ VLASTNOSTI

    Zásadotvorné oxidy reagují:

1) s vodou (jen rozpustné ve vodě); vznikají ve vodě rozpustné hydroxidy - louhy :
K2O + H2O = 2KOH - hydroxid draselný

2) s kyselinotvornými oxidy; vzniká sůl kyseliny, která odpovídá kyselinotvornému oxidu:
SrO + N2O5 = Sr(NO3)2 - dusičnan strontnatý

3) s amfoterními oxidy; vzniká sůl kyseliny, která odpovídá amfoternímu oxidu:
CaO + ZnO = CaZnO2 - zinečnatan vápenatý

4) s kyselinami; vzníká sůl a voda:
CrO + H2SO4 = CrSO4 + H2O - síran chromnatý + voda

5) s amfoterními hydroxidy, kde amfoterní hydroxidy se chovají jako kyseliny; vzniká sůl a voda:
3Na2O + 2Cr(OH)3 = 2Na3CrO3 + 3H2O - chromitan sodný + voda
nebo
3Na2O + 2H3CrO3 = 2Na3CrO3 + 3H2O - chromitan sodný + voda

    Poznámka. Názvosloví hydroxidů, kyselin a soli najdete v odpovídajících kapitolách.

CVIČENÍ