Roztoky - základní poznatky

    Roztok je homogenní (stejnorodá) směs dvou nebo více látek. Základhí částice těchto látek (atomy, molekuly, ionty) jsou dokonale promíšeny a navzájem nereagují.

    Podle skupenství roztoky můžeme rozdělit na:
      roztoky kapalné - kyslik ve vodě, sůl ve vodě, cukr ve vodě;
      roztoky pevné - vodík v platině, rtuť v kadmiu, slitina stříbra s mědí.

    V roztoku rozlišujeme rozpouštědlo a rozpouštěnou látku.
    Rozpouštědlem nazýváme obvykle tu látku, jejíž vnější vzhled nebo jiné nápadné vlastnosti se nemění, anebo látku, které je víc. Např. přírodní voda (mořská, pítná, minerální) je roztok, v níž rozpouštědlem je voda a ostatní látky jsou rozpuštěné.

    Roztoky jsou nasycené a nenasycené.
    Nasycený roztok je takový, v němž se už další množství látky za dané teploty nerozpouští.
    Hmotnostní množství látky, které se rozpustí při dané teplotě ve 100 g rozpouštědla na nasycený roztok nazyvame "rozpustnost látky".
    Jestliže je v roztoku méně látky než je její rozpustnost za dané teploty, je roztok nenasycený.

    Podle rozpustností látek za normálních podmínek ve 100 g vody (rozpouštědla) rozlišujeme:
      rozpustná látka - více než 1 g;
      nerozpustná látka - meně než 0,1 g;
      málo rozpustná látka - více než 0,1 g a meně než 1 g.
    Informace o rozpustnosti látek ve vodě můžete získat z chemických tabulek a z tabulky rozpustností.