Elektrolytická disociace

Definice

    Je štěpení polárních molekul elektrolytu na ionty pod vlivem polárních molekul vody (rozpouštědla).

Elektrolyt

    Je látka, roztok které vede elektrický proud.

Roztok

     Je homogenní (stejnorodá) směs dvou nebo několika čistých látek.

Stupeň disociace

    V roztoku se z daného množství látky na ionty štěpí jen část molekul, ostatní zustávají nedisociované. Poměr počtu disociovaných molekul látky k jejich celkovému počtu ve vodném roztoku nazýváme stupeň disociace; označujeme ho a:

a > 30% - silné elektrolyty
2% < a < 30% - středně silné elektrolyty
a < 2% - slabé elektrolyty

Jak co disociuje

1. Oxidy

     Oxidy nedisociují.

2. Louhy - rozpustné ve vodě hydroxidy

NaOH disociuje takto: disociace KOH:
NaOH Na+ + OH- KOH K+ + OH-
Na+ - sodný kationt
OH- - hydroxidový aniont
K+ - draselný kationt
OH- - hydroxidový aniont

disociace Ba(OH)2
1. Ba(OH)2 BaOH+ + OH-
2. BaOH+ Ba+2 + OH-
zjednodušený zápis:
Ba(OH)2 Ba+2 + 2OH-
Ba+2 - barnatý kationt
OH- - hydroxidový aniont

3. Kyseliny

disociace HCl disociace HNO3
HCl H+ + Cl-
H+ - kationt vodíku
Cl- - aniont chlorovodíkové kyseliny
HNO3 H+ + NO3-
H+ - kationt vodíku
NO3- - iont kyseliny dusičné

disociace H2SO4
1. H2SO4 H+ + HSO4-
2. HSO4- H+ + SO4-2
zjednodušený zápis:
H2SO4 2H+ + SO4-2
H+ - kationt vodíku
SO4-2 - síranový aniont

4. Soli (jednoduché)

disociace BaCl2 disociace Fe2(SO4)3
BaCl2 Ba+2 + 2Cl-
Ba+2 - barnatý kationt
Cl- - aniont chlorovodíkové kyseliny
Fe2(SO4)3 2Fe+3 + 3SO4-2
Fe+3 - železitý kationt
SO4-2 - síranový aniont