Chemické děje v živých organismech

    Výchozími látkami pro chemické děje v živých organismech jsou především kyslík a jednoduché sacharidy (cukry), které vznikají v zelených rostlinách fotosyntézou z vody a oxidu uhličitého za přítomnosti chlorofylu a slunečného záření :

6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2
oxid uhličitý + voda = glukosa + kyslík

Tyto látky pak vstupují do chemických dějů jednak přímo v rostlinách, jednak se potravou dostávají do těl živočichů a v nich jsou postupně přeměňovány. Tyto biochemické děje se souhrně označují jako metabolické přeměny neboli látkový metabolismus. Vytvářejí se při nich látky nezbytné pro organismus a současně se uvolňuje energie potřebná pro činnost živočišných orgánů, pro pohyb a růst živočichů, pro udržování tělesné teploty apod.
    Jednotlivé chemické reakce probíhající při metabolických procesech se řídí týmiž zákony jako chemické reakce, které se uskutečňují v laboratořích. Značně odlišné jsou však vnější podmínky těchto reakcí. Zatímco v laboratořích se mnohé chemické reakce organických sloučenin uskutečňují za vysokých teplot, tlaků, za přítomnosti speciálních katalyzátorů, v bezvodém prostředí či v roztocích organických rozpouštědel, za použití silných kyselin či hydroxidů apod., metabolické pochody probíhají ve značně zředěných vodných roztocích, které se příliš neliší od roztoků neutrálních, v nízkém teplotním rozmezí (25 až 40°C), ovšem za přítomnosti mimořádně účinných biokatalyzátorů - enzymů. Enzymy výrazně ovlivňují rychlost biochemických reakcí.
    Z velkého počtu metabolických procesů mají největší význam především ty, při nichž dochází k vytvoření sacharidů, lipidů a bílkovin, dále pak ty, při nichž se tyto energetické živiny štěpí na látky jednodušší, a konečně procesy, při nichž dochází k jejich vzájemné přeměně (přeměna bílkovin na sacharidy, sacharidů na lipidy atd.).

<-- nahoru -->