Křížovky

Křížovka č. 9

    Přírodní látky obsažené v některých rostlinách (tabák, káva, čaj).

1. 6CO2 + 6H2O + energie = C6H12O6 + 6O2 - tato reakce se nazývá . . .
2. Uhlovodíky, v jejichž molekulách jsou uhlíkové atomy vázány výhradně jednoduchými vazbami
3. Jeden z nejdůležitějších polysacharidů
4. HCOOH je vzorec pro kyselinu . . . (triviální název)
5. Tento vzorec patří . . . (1. pád)

6. Jeden z alkaloidů
7. Organické sloučeniny, které již v malých koncentracích ovlivňují průběch některých dějů v živých >organismech
8. Pojmenujte CH2=CHCl
9. Hormon, který se nachází ve štítné žláze

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Odpověď

Křížovka č. 8

1. Nejjednodušší uhlovodík
2. Cykloalkan se třemi C
3. V homologické řadě alkanů následuje za nonanem
4. Název tohoto vzorce ? je ...
5. Obrázek ? znázorňuje ...
6. Surovina pro výrobu PVC
7. Jiný název pro propylen
8. Aren s devíti H

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


Odpověď

Křížovka č. 7

    Nezbytný pojem v RedOx reakcích:

1. K platinovým kovům patří například ...
2. Jaký je název skupiny, ve které je arzén?
3. Tá část reakce, při které se oxidační číslo zvětšuje.
4. Prvek s elektronegativitou 4,1
5. Elementární částice stavební částice molekuly a relativní atomovou hmotnosti 1/1830u
6. Na co disociuje kyselina chlorovodíková?
7. H5IO6 je kyselina ...

1.
2.
3.
4.
5.
6. +
7.


Odpověď

Křížovka č. 6

    Látka, jejíž roztoky vedou elektrický proud.

1. Jaké oxidační číslo má síra v H2SO4
2. Částice, která má hmotnost asi 1800krát menší než proton a je držitelem nejmenšího záporného elektrického náboje.
3. Sůl kyseliny selenové
4. Vzorec soli, která se používá při výrobě skla a mýdla
5. Název aniontu kyseliny v CH3COOH
6. Prvek patřící do skupiny kovů alkalických zemin a zároveň je radioaktivní
7. Jeden z kapalných prvků
8. Základní jednotka látkového množství
9. Vzácný plyn, který má v jádře 48 neutronů
10. Záporně nabytá elektroda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


Odpověď

Křížovka č. 5

    Prvek s pověsti zabijáka.

    Chemický vzorec:
1. jedlé sody (salajky)
2. jednoho z louhu
3. zinečnatanu draselného
4. produktu koroze železa
5. v medicíně hojně využívaného dezinfekčního prostředku

1.
2.
3.
4.
5.


Odpověď

Křížovka č. 4

    Nerost, který tvoří celá pohoří (okolí Berouna, severně od Brna).

1. Prvek používaný pro výrobu kulek
2. Prvek nezbytný pro růst kostí
3. Prvek s názvem světadílu
4. Prvek nesoucí jméno zakladatele nejprestižnějšího vyznamenání
5. Prvek používaný pro výrobu polovodičů
6. Prvek s názvem mytologického hrdiny
7. První umělé připravený prvek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Odpověď

Křížovka č. 3

    Jaký asi vědec z 20. století se ukrývá v tajence?

1. Nejrozšířenější a nejdůležitější těžký kov
2. Věda o látkách: o jejich vnitřní struktuře a vlastnostech, o jejich reakcích a o původních jevech reakcí.
3. Radioaktivní alkalický kov
4. Pohlcování plynů nebo par kapalinou nebo tuhou látkou, přičemž nevzniká nová látka.
5. Uhlík v nejtvrdším stavu
6. Reakce kyseliny s hydroxidem se nazývá . . .
7. Organické barvivo, jimž zjišťujeme přítomnost volných kyselin nebo zásad
8. Chemická značka kamenné soli

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


Odpověď


Křížovka č. 2

    V tajence přečtete jméno vědce, které si musí pamatovat každý inteligentní člověk (neinteligentní též).

1. Prvek, nejdřív objevený na Slunci a potom na Zemi
2. Písek tvoří oxid . . .
3. Látka zabíjející všechno živé
4. Sůl kyseliny H2SO4 je . . .
5. CrO3 tvoří kyselinu . . .
6. PbO je oxid . . .
7. Chemický opak hydroxidu
8. Indikátor na kyseliny a louhy
9. P tvoří několik kyselin . . .

1.      
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


Odpověď


Křížovka č. 1

1. Iont se záporným nábojem
2. Bezkyslíkatá kyselina, která reaguje se sklem
3. Částice tvořena dvěma nebo více atomy spojenými chemickou vazbou
4. Prvek s protonovým číslem 34
5. Vzácný plyn, který se používá ve světelných reklamách
6. Protium a deuterium jsou . . .
7. Schopnost atomů přitahovat vazebné elektrony

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


Odpověď