Kovy

Umístění v periodické soustavě prvků

   Asi tři čtvrtiny všech prvků jsou kovy. Jsou to všechny kovy první a druhé skupiny periodické soustavy, všechny prvky vedlejších podskupin, lanthanoidy a všechny prvky sedmé periody, ve třetí skupině prvky umístěné pod borem, ve čtvrté pod křemíkem, v páté pod arsenem, v šesté pod tellurem.

Fyzikální vlastnosti

   O kovech můžeme všeobecně říci, že vedou dobře elektřinu a teplo. Jejich čisté a hladké plochy mají charakteristický, tzv. kovový lesk a dají se vykovat na tenké lístky, říkáme, že jsou kujné. Lze je vytahovat na drát, jsou tažné. Tyto vlastnosti kovů vyplývají ze stavby jejich krystalové mřížky.

Krystalová mřížka

   Většina kovů krystaluje v krychlové soustavě (např. Cu, Au, Al), některé v soustavě šesterečné (např. Mg, Zn). Jednotlivé atomy jsou v krystalové mřížce u sebe tak těsně, jak jen jim to jejich elektronový obal dovolí. V takové blízkosti působí přitažlivé síly jader atomů i na valenční elektrony sousedních atomů. Valenční elektrony se z původního atomu uvolňují a pohybují se v krystalové mřížce mezi zbytky atomů - kationty - kovů a zprostředkovávají jejich vzájemnou vazbu. Je to tzv. kovová vazba. V krystalové mřížce kovu je každý atom obklopen velmi těsně 8, popř. 12 sousedními atomy (výjimku tvoří atomy na hranách a plochách krystalů).

Vodivost elektřiny

   Zapojíme-li kov do okruhu elektrického proudu, posouvají se volné elektrony ve směru elektrického spádu, vedou elektrický proud. Energii pohybu mohou volné elektrony snadno odevzdávat částicím krystalové mřížky, čili vedou dobře teplo.

Barva a lesk

   Hladké plochy odrážejí všechny nebo převážnou část světelných paprsků, proto mají kovový lesk a jsou většinou šedobílé. Jen zlato a cesium jsou žluté a měď je červená.

Neprůhlednost

   Kovy jsou neprůhledné, jen velmi tenké fólie prosvítají. Práškové kovy jsou šedočerné, protože v podstatě všechny paprsky jako by uvázly v krystalové mřížce.

Chemické vlastnosti kovů

   Kovy reagují :

1) s nekovy; vzniká:
2) s vodou; vzniká hydroxid a plynný vodík (za normálních podmínek s vodou reagují     jen alkalické kovy a kovy alkalických zemin).
3) s kyselinami; vzniká sůl a plynný vodík (viz jak kyseliny reagují s kovy). Jak HNO3 reaguje s kovy viz zde.

4) s louhy (jen kovy, které tvoří amfoterní oxidy a hydroxidy: Zn, Sn, Pb, Al, Cr, aj.);     vzniká sůl a plynný vodík.

5) se solemi; vzniká nová sůl a nový kov (viz jak soli reagují s kovy).

CVIČENÍ

<-- -->