Hydroxidy

DEFINICE

    Hydroxidy jsou vodné sloučeniny zásadotvorných oxidů schopné odštěpit ve vodních roztocích skupinu OH-.

hydroxid draselný

PŘÍKLADY

KOH - hydroxid draselný
Al(OH)3 - hydroxid hlinitý
Pb(OH)2 - hydroxid olovnatý
Cu(OH)2 - hydroxid měďnatý

ROZDĚLENÍ

    Hydroxidy můžeme rozdělit například takto:

HYDROXIDY
  rozpustné ve vodě (louhy)
  LiOH, Ba(OH)2
  nerozpustné ve vodě
  Mn(OH)2, Fe(OH)3
  amfoterní
  Cr(OH)3, Sn(OH)2

NÁZVOSLOVÍ

    Názvosloví hydroxidů záleží na oxidačním čísle (náboji) iontu kovu. Budeme pamatovat, že náboj hydroxoskupiny OH- vždycky se rovná -1.
    Podíváme se na vzorec Ba(OH)2. Z něj vidíme, že hydroxoskupiny jsou dvě, z čehož vyplývá oxidační číslo barya - +II. Název vytvoříme pomocí slova "hydroxid" a názvu hydroxidotvorného prvku (v tomto případě barya) + koncovky odpovídající oxidačnímu číslu hydroxidotvorného prvku: hydroxid + baryum + -natý = hydroxid barnatý.
    Koncovky hydroxidotvorných prvků s různými oxidačními čísly jsou v níže uvedené tabulce.

Tabulka koncovek hydroxidotvorných prvků
Ox. č. Koncovka Příklad Vzorec
I - ný    hydroxid drasel K+IOH-1
II - natý hydroxid vápenatý Ca+II(OH)2-1
II - itý    hydroxid železitý Fe+III(OH)3-1
IV - ičitý hydroxid manganičitý Mn+IV(OH)4-1

GRAFICKÉ VZORCE

    Grafické vzorce znázorňují nejen složení molekuly, ale i způsob vazby mezi jednotlivými ionty. Pro napsání grafického vzorce hydroxidu budeme se řídit následujícími postupy a pravidly:

1. Vypočítáme oxidační číslo každého prvku molekuly.

2. Ke každému iontu musí vést takové množství čár (vazeb), které odpovídá zjištěnému oxidačnímu číslu v b.1.

3. Kationt vodíku H+ se připojuje k iontu kovu přes kyslík.

4. Mezi ionty se stejným znamínkem náboje nesmí být spojení.

Příklad 1. Hydroxid draselný - KOH
Grafický vzorec: K-O-H

Příklad 2. Hydroxid barnatý - Ba(OH)2
Grafický vzorec:
    /O-H
Ba             nebo H-O-Ba-O-H
    \O-H

CHEMICKÉ VLASTNOSTI

    Hydroxidy reagují:

1) s kyselinotvornými oxidy; vzniká sůl a voda:
2KOH + Cl2O7 = 2KClO4 + H2O - chloristan draselný + voda

2)louhy s amfoterními oxidy; vzniká sůl a voda:
Ba(OH)2 + Cr2O3 = Ba(CrO2)2 + H2O - chromitan barnatý + voda

3) s kyselinami (reakce neutralizace); vzniká sůl a voda:
CsOH + HI = CsI + H2O - jodid cesný + voda

4) louhy s amfoterními hydroxidy; vzniká sůl a voda:
3Sr(OH)2 + 2Al(OH)3 = Sr3(AlO3)2 + 6H2O - hlinitan strontnatý + voda
nebo
3Sr(OH)2 + 2H3AlO3 = Sr3(AlO3)2 + 6H2O - hlinitan strontnatý + voda

5) louhy se solemi; vzniká hydroxid a nová sůl
Podmínka: původní sůl má být rozpustná ve vodě a vytvořený hydroxid nerozpustný ve vodě (viz tabulka rozpustnost) :
2KOH + CuSO4 = Cu(OH)2 + K2SO4 - hydroxid měďnatý (sraženina) + síran draselný

6) louhy s kovy, které tvoří amfoterní oxidy; vzniká sůl a plynný vodík:
6NaOH +2Al = 2Na3AlO3 + 3H2 - hlinitan sodný + plynný vodík

CVIČENÍ