Avogadrův zákon

   Stejné objemy různých plynů nebo par obsahují při stejné teplotě a stejném tlaku stejný počet molekul.


   Italský fyzik Amedeo Avogadro (1776-1865) z výsledků pokusů Gaya-Lussaca vyvodil:
   Každá změna látky vyplývá ze změn jejích nejmenších částic. Nejmenší částice vodíku, chloru, kyslíku, chlorovodíku i vodní páry jsou molekuly. Stejné objemy plynů se slučují beze zbytků proto, protože je v nich stejný počet molekul. Z techto poznatků formuloval poučku, jejíž správnost byla později dokázána. Dnes se tato poučka označuje jako Avogadrův zákon.

Avogadrová konstanta

   Přesným měřením a výpočty byl určen počet molekul v molu látky. Vyjádřuje ho tzv. Avogadrova konstanta (NA):
  NA = 6,022 52 . 1023
1 mol je 6,022 52 . 1023 základních částic (molekul, atomů, iontů, elektronů atd.). Je to tzv. Avogadrův počet základních částic.
   Avogadrová konstanta umožňuje vypočítat průměrnou hmotnost jedné molekuly nebo jednoho atomu kterékoli čisté látky.
   Jeden mol základních částic kterékoli plynné látky zaujímá při normálních podmínkach objem 22,41 dm3.
   Tento poznatek je významný buď pro výpočet objemového množství plynných látek potřebných pro reakci, nebo plynných látek, které při reakci vznikají. Je možné vypočítat z toho i hustotu plynných látek.