Atom

Atom      Atom je chemicky nedělitelná částice s neutrálním elektrickým nábojem, která se skládá z jádra a obalu. V jádře (na obrázku označeno růžově) se nachází kladně nabité protony (značíme je "p", v chemickém vzorci "+") a neutrálně nabité neutrony (značíme  je "n"). Záporně nabité elektrony (značíme je "e", v chemických vzorcích "-") se  nachází v obale.

    Pro vyjádření hmotnosti atomu se užívá relativní atomová hmotnost (Ar). Základem relativní atomové hmotnosti  je takzvaná uhlíková jednotka u, která se rovná 1/12 hmotnosti izotopu uhlíku 12C.

    Proton má přibližně stejnou hmotnost jako neutron, což je 1 u. Elektron je 1830x lehčí než proton, proto hmotnost elektronů zanedbáváme a označujeme za nulovou.

    Již popsané shrneme do tabulky.

Částice Náboj Ar
Proton (p) +1 1
Neutron (n) 0 1
Elektron (e) -1 0 (1/1830 u)
Atom 0 n + p*

    * - součet protonů a neutronů, které má atom.

    Počet protonů a elektronů v atomu odpovídá jeho protonovému číslu (pořadovému číslu prvku v periodické tabulce).

    Počet neutronů v atomu zjistíme takto:
        a) hmotnostní číslo atomu (je uvedeno v periodické tabulce) zaokrouhlíme do celého čísla;
        b) od zaokrouhleného hmotnostního čísla odečteme protonové číslo atomu.

   Přiklad. Sodík se nachází v periodické tabulce pod číslem 11 a má hmotnostní číslo 22,99. V jádře atomu sodíku se nachází 11 protonů a v obalů - 11 elektronů. Zaokrouhlíme hmotnostní číslo 22,99 do celého čísla, to jest do 23. Počet neutronů v jádře atomu sodíku se rovná: 23 - 11 = 12.

    Číslo periody v periodické tabulce ukazuje do kolika vrstev jsou roztříděny všechny elektrony v atomech této periody.

   Příklad. Atom fosforu (viz periodickou tabulku) se nachází v třetí periodě, má 15 elektronů, které jsou rozdělené do tří vrstev. Na první vrstvě od jádra jsou 2e, na druhé - 8e a na třetí - 5e.

    Elektrony vnějších, nezaplněných vrstev mají název " valenční". Valenční elektrony jednoho atomu mohou tvořit chemické vazby s valenčními elektrony jiného atomu, což vede k vytvoření nové sloučeniny.    Valenčnost atomu ukazuje na to, kolik chemických vazeb může vytvořit tento atom s jinými atomy.

  Číslo skupiny v periodické tabulce ukazuje na maximální počet valenčních elektronů v atomech této skupiny, to jest jakou maximální valenčnost mohou projevovat atomy ve sloučeninách.

   Příklad. Atom síry se nachází v šesté skupině, na vnější vrstvě má šest valenčních elektronů. Maximální valenčnost, kterou síra může projevit ve svých sloučeninách je šest (SO3, H2SO4).